Roslindale IS for Everyone (RISE)

Welcome to RISE! We Heart_512are a growing network of neighbors working to ensure that Roslindale is a safe home for all of us, inclusive of race, gender identity, sexual orientation, ability, religion or anything else. RISE is working to resist oppressive policies and build the infrastructure our community needs so that we can all live dignified lives.

Get Involved!

Roslindale ES para Todos 

RISE, por sus siglas en inglés, es una red creciente de vecinos que trabaja para asegurar que Roslindale sea un lugar seguro para todos nosotros; inclusivo de raza, género, orientación sexual, religión, capacidades, etc. RISE está trabajando para resistir las políticas opresivas y para construir la infraestructura que nuestra comunidad necesita para que todos podamos llevar vidas dignas.

¡Participe!

  • Venga a un evento de RISE
  • Comparta sus experiencias con nosotros en roslindaleRISE@gmail.com
  • Únase a un grupo de trabajo o proyecto
  • Apúntese en nuestra lista de correo electrónico

Roslindale SE pou Tout Moun

RISE se yon rezo de vwazen k ap grandi. Yo travay pou yo asire ki. Roslindale se yon katye ki san danje pou tout nan nou, enklizif nan ras, idantite seksyèl, oryantasyon seksyèl, kapasite, relijyon oswa tout lòt bagay. RISE ap travay pou reziste politik opresif, e pou konstwi enfrastrikti kominote nou bezwen pou nou tout ka viv avèk diyite.

  • Vini nan yon evènman RISE
  • Pataje istwa ou avèk nou
  • Antre nan travay nou sou Jistis Ras, travay ak Ofisyèl ki Eli, Dwa Imigran, Aksyon Demokrasi, Nouvèl Kòrèk, Sipò pou Ti Biznis, Samdi Civik, Òganize Blòk pa Blòk, e plis!

2017-02-02-06-17-12